Terms of use

1. Γενικά
Η παρούσα ιστοσελίδα (εξαιρουμένων των τυχόν συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από την Εταιρία ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ. Οφείλετε να διαβάσετε  προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλετε ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή σας. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι  το Ελληνικό δίκαιο θα ισχύει  για όλα τα ζητήματα που  τυχόν ανακύψουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα να υπόκεισθε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.
 
2. Ιστοσελίδα απευθυνόμενοι στους κατοίκους Ελλάδας
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα.
Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.
 
3. Πνευματική ιδιοκτησία
Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό της ιστοσελίδας, ανήκουν ΕΛΓΕΚΑ ή συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα ύστερα από άδεια του ιδιοκτήτη τους.

Μπορείτε να ερευνήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο (download), ακόμα και να τα διαθέσετε σε άλλους ανθρώπους, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με την παρούσα.
 
4. Σήματα
Όλα τα σήματα, λογότυπα και οι εκάστοτε απεικονίσεις που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από την ΕΛΓΕΚΑ. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.
 
5. Διαθεσιμότητα των προϊόντων
Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη προ της αγοράς.
 
6. Περιεχόμενο
Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (όπως, για παράδειγμα, ιατρικής) και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών.  Η ΕΛΓΕΚΑ και κανένας από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της δεν  φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.

Η ΕΛΓΕΚΑ μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και στη νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει εύλογο. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης.
 
7. Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες
Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του internet, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι  η ΕΛΓΕΚΑ συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός της ΕΛΓΕΚΑ  είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε η εταιρία, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ή επιβεβαιωθεί από την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
 
8. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών
Τα προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν, όπως το όνομά σας, e-mail ή ταχυδρομική διεύθυνση. Η ΕΛΓΕΚΑ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα σας, εκτός εάν εσείς παρέχετε συγκεκριμένα τα δεδομένα αυτά (π.χ. όταν κάνετε εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail, όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, διαγωνισμό ή κλήρωση, όταν παραγγέλνετε δείγματα ή φυλλάδια, ή να ζητάτε πληροφορίες) και δίνετε τη συγκατάθεση για τη χρήση τους .
Εμείς αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, ή μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανάλογα και με τη συγκατάθεσή σας και στο βαθμό που - ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο - απαιτείται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, π.χ., να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας ή προβληματισμούς σας, για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας ή για να σας ενημερώσουμε σας σχετικά με τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού ή κλήρωσης.
Η ΕΛΓΕΚΑ εγγυάται ότι δεν θα πουλήσει ή θα εκχωρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Μπορεί, ωστόσο, να αναγκαστούμε να παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει του νόμου.
 
Αν συμφωνήσετε ρητώς για τη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται συνεχώς για τέτοιους σκοπούς, π.χ. για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων, δείγματα των προϊόντων , ερωτήματα για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή παιχνίδια, όλα μέσω e-mail ή ταχυδρομείου ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας με το οποίο έχετε συναινέσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα προφίλ χρήστη ώστε να σας παρέχει εξατομικευμένη διαφήμιση και προβολή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχονται από εσάς για την ανάλυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, διαφήμιση, προώθηση προϊόντων, έρευνα αγοράς, και προσπάθειες πωλήσεων.
 
Μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πλήρως ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ καλώντας στο 2102415100
 
Έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, τροποποίηση, κλοπή ή η πρόσβαση σε τρίτους χωρίς άδεια.
 
9. Αυτόματα καταγεγραμμένες πληροφορίες (μη προσωπικά δεδομένα)
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε αυτόματα γενικές πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με το πρόσωπο σας, π.χ. το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ή με τα εταιρικά δίκτυα , το όνομα της εταιρείας σας), την ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε πριν από τη δική μας, πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας όταν την επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης μέχρι και το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται σε ανώνυμη μορφή. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχόμενου και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας. Δεν γίνεται οιοιδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.
 
Δεν ασχολούμεθα με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι αυτά τα στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί σε εμάς χωρίς να έχει δοθεί από τους γονείς των παιδιών ή άλλο νόμιμο κηδεμόνα τους η ανάλογη συγκατάθεση θα προσπαθήσουμε να τα διαγράψουμε χωρίς καθυστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε από τις αντίστοιχες εντολές από εσάς με την ιδιότητά σας ως γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες.
 
Για να γίνεται ευκολότερη η χρήση της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε "cookies". Τα cookies είναι μικρές μονάδες ψηφιακών δεδομένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης που είναι απαραίτητες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και δώσουμε τη δυνατότητα για βελτιωμένη πλοήγηση. Τα cookies μας βοηθούν να καθορίσουμε, για παράδειγμα, αν μια σελίδα στον ιστοχώρο έχει ήδη δεχτεί επισκέψεις χρηστών. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν , αν έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας, πριν ή αν είστε νέος επισκέπτης. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα ή άλλως συγκεντρώσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ώστε να εξαλείφονται όλα τα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies ή να λαμβάνετε μια προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie.

ΕΛ | ΕΝ
© Copyright 2014 Bonne Maman